Romana

TERMENI DE FOLOSIRE

Bun venit pe site-ul nostru. Dacă vei continua să răsfoieşti şi să foloseşti acest website, înseamnă că eşti de acord cu şi te supui acestor termeni şi condiţii, care împreună cu politica noastră de confidenţialitate guvernează relaţia noastră cu tine pe acest site. Dacă NU eşti de acord cu nici o parte a acestor termeni şi conditii, te rugăm să nu mai vizitezi acest site.

Termenii 'website', 'site' sau 'noi' fac referire la proprietarul sau administratorul acestui website precum şi echipa sa. Termenii 'tu', 'ea', 'el' 'ei' şi aşa mai departe, fac referire la utilizatorul sau vizitatorul acestui website în sine.

Folosirea acestui website este subiectul următorilor termeni şi condiţii:

 • Conţinutul paginilor acestui website este pentru informarea şi folosirea ta generală. Se poate schimba oricând fără nici o atenţionare implicită.
 • Conştientizezi că nici noi şi nici alte părti terţe nu putem garanta folosirea acestui website în condiţii pe deplin sigure şi funcţionabile. Excludem în mod expres răspunderea pentru orice prejudiciu efectuat, în cea mai mare măsură permisă de lege.
 • Utilizarea ta a oricăror informaţii sau materiale de pe acest site este în întregime pe propriul tău risc, pentru care noi nu vom fi răspunzători. Este responsabilitatea ta pentru a te asigura că orice produse, servicii sau informaţii disponibile prin intermediul acestui site satisfac cerinţele tale specifice.
 • Acest site conţine materiale care pot fi deţinute sau licenţiate de către noi. Aceste materiale includ, dar nu se limiteaza la, design-ul, layout-ul, look-ul, aparenţa şi grafica. Reproducerea este interzisă, altele decât la primirea permisiunii explicite.
 • Utilizarea neautorizată a acestui site poate da naştere la o cerere de daune şi / sau să fie o infracţiune penală.
 • Ce date sunt colectate în rețeaua noastră socială?
 • Informații de bază: nume de utilizator prenume, e-mail, sex, vârstă, țară și oraș, limbi vorbite. Informații opționale: Stare civilă, Nivel de educație, Scopul de a fi membru, Obiceiuri de fumat și alcool, Înălțime și Greutate (secțiunea despre mine) (partajarea acestor informații revine persoanei respective).
 • Scopul colectării datelor:
 • Datele pe care le colectăm pe rețeaua socială nu sunt niciodată partajate cu 3 părți sau organizații de publicitate. Datele sunt colectate pentru a oferi un mediu de comunicare mai bun. Rețeaua noastră socială nu garantează 100% acuratețea datelor. Acuratețea datelor este responsabilitatea utilizatorilor înșiși. Rețeaua noastră socială are dreptul să interzică sau să șteargă conturile utilizatorilor care împărtășesc orice reguli morale și legale generale.
 • Anularea contului: Unele motive care ne vor determina să vă anulăm contul pe rețeaua noastră socială: partajarea spamului, furtul de identitate, promovarea fraudei, crearea unei campanii false, adăugarea de fotografii sau videoclipuri inadecvate, partajarea informațiilor din 3 petreceri fără permisiune.
 • Cum îmi pot șterge profilul
 • Utilizatorii de pe rețeaua noastră socială au „dreptul de a fi uitați”. Pași pentru ștergerea contului. Din colțul din dreapta sus Editați profilul meu> Ștergeți contul meu (colțul din stânga jos)
 • Acest site poate deasemenea să conţină link-uri către alte site-uri. Aceste link-uri sunt oferite pentru confortul dvs. de a furniza informaţii suplimentare. Ele nu semnifică faptul că susţinem site-ul(urile). Nu avem nici o responsabilitate pentru conţinutul site-ului(urile) legat(e).
 • Eşti de acord să nu furnizezi conţinut ilegal pe acest site, şi eşti de acord să avertizezi echipa site-ului în cazul în care vei vedea pe alţi utilizatori că o fac.

English

 

TERMS OF USE

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you agree to and are bound by these terms and conditions, which together with our privacy policy govern our relationship with you on this website. If you do NOT agree with any part of these terms and conditions, please stop visiting this site.

 

The terms 'website', 'site' or 'we' refer to the owner or administrator of this website and its team. The terms 'you', 'she', 'he' 'they' and so on refer to the user or visitor of this website itself.

The use of this website is subject to the following terms and conditions:

The content of the pages of this website is for your information and general use. It can change at any time without any implicit warning.


You are aware that neither we nor other third parties can guarantee the use of this website in fully safe and functional conditions. We expressly exclude liability for any damages incurred, to the fullest extent permitted by law.


Your use of any information or materials on this site is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It is your responsibility to ensure that any products, services or information available through this site meet your specific requirements.


This site contains material that may be owned or licensed by us. These materials include, but are not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited except with express permission.


Unauthorized use of this site may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
What data is collected in our social network?


Basic information: username first name, email, gender, age, country and city, languages spoken. Optional information: Marital status, Education level, Purpose of membership, Smoking and drinking habits, Height and Weight (about me section) (sharing this information is up to the individual).


Purpose of data collection:
The data we collect on the social network is never shared with 3rd parties or advertising organizations. Data is collected to provide a better communication environment. Our social network does not guarantee 100% data accuracy. The accuracy of the data is the responsibility of the users themselves. Our social network has the right to ban or delete the accounts of users who share any general moral and legal rules.


Account Cancellation: Some reasons that will cause us to cancel your account on our social network: sharing spam, identity theft, promoting fraud, creating a fake campaign, adding inappropriate photos or videos, sharing information from 3 parties without permission.


How can I delete my profile?


Users on our social network have the "right to be forgotten". Steps to delete your account. From the top right corner Edit my profile > Delete my account (bottom left corner)
This site may also contain links to other sites. These links are provided for your convenience to provide additional information. They do not mean that we endorse the site(s). We have no responsibility for the content of the linked site(s).


You agree not to provide illegal content on this site, and you agree to alert the site team if you see other users doing so.


Türkçe 

 

KULLANIM ŞARTLARI
Web sitemize hoşgeldiniz. Bu web sitesine göz atmaya ve kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızla birlikte bu web sitesinde sizinle olan ilişkimizi yöneten bu şart ve koşulları kabul etmiş ve bunlara bağlı kalmış olursunuz. Bu şartlar ve koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi ziyaret etmeyi bırakın.

 

'Web sitesi', 'site' veya 'biz' terimleri, bu web sitesinin ve ekibinin sahibini veya yöneticisini ifade eder. 'Siz', 'o', 'o' 'onlar' ve benzeri terimler bu web sitesinin kullanıcısını veya ziyaretçisini ifade eder.

 

Bu web sitesinin kullanımı aşağıdaki şartlar ve koşullara tabidir:

Bu web sitesinin sayfalarının içeriği bilgilendirme ve genel kullanımınız içindir. Herhangi bir örtülü uyarı olmaksızın herhangi bir zamanda değişebilir.


Ne bizim ne de diğer üçüncü tarafların bu web sitesinin tamamen güvenli ve işlevsel koşullarda kullanılmasını garanti edemeyeceğimizi biliyorsunuz. Meydana gelen her türlü zarara ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, açıkça hariç tutuyoruz.


Bu sitedeki herhangi bir bilgi veya materyali kullanımınızın riski tamamen size aittir ve biz sorumlu olmayacağız. Bu site aracılığıyla sunulan tüm ürün, hizmet veya bilgilerin özel gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.


Bu site tarafımıza ait olabilecek veya lisansı tarafımıza ait olabilecek materyaller içermektedir. Bu materyaller tasarım, düzen, görünüm, görünüm ve grafikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Açık izin olmaksızın çoğaltılması yasaktır.


Bu sitenin izinsiz kullanımı, tazminat talebinde bulunulmasına neden olabilir ve/veya suç teşkil edebilir.
Sosyal ağımızda hangi veriler toplanıyor?


Temel bilgiler: kullanıcı adı, e-posta adresi, cinsiyet, yaş, ülke ve şehir, konuşulan diller. İsteğe bağlı bilgiler: Medeni durum, Eğitim durumu, Üyelik amacı, Sigara ve içki alışkanlıkları, Boy ve Kilo (hakkımda bölümü) (bu bilgilerin paylaşılması kişiye bağlıdır).


Veri toplamanın amacı:
Sosyal ağda topladığımız veriler hiçbir şekilde 3. şahıslarla veya reklam kuruluşlarıyla paylaşılmamaktadır. Daha iyi bir iletişim ortamı sağlamak için veriler toplanır. Sosyal ağımız %100 veri doğruluğunu garanti etmez. Verilerin doğruluğu kullanıcıların sorumluluğundadır. Sosyal ağımız her türlü genel ahlaki ve hukuki kuralları paylaşan kullanıcıların hesaplarını yasaklama veya silme hakkına sahiptir.


Hesap İptali: Sosyal ağımızdaki hesabınızı iptal etmemize neden olacak sebeplerden bazıları: Spam paylaşmak, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılığı teşvik etmek, sahte kampanya oluşturmak, uygunsuz fotoğraf veya video eklemek, 3 kişiden izinsiz bilgi paylaşmak.


Profilimi nasıl silebilirim?
Sosyal ağımızdaki kullanıcıların "unutulma hakkı" vardır. Hesabınızı silme adımları. Sağ üst köşeden Profilimi düzenle > Hesabımı sil (sol alt köşe)
Bu site aynı zamanda başka sitelere bağlantılar da içerebilir. Bu bağlantılar, ek bilgi sağlamak amacıyla size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmıştır. Siteyi/siteleri onayladığımız anlamına gelmezler. Bağlantı verilen site(ler)in içeriğine ilişkin hiçbir sorumluluğumuz yoktur.


Bu siteye yasa dışı içerik sunmamayı ve başka kullanıcıların bunu yaptığını görürseniz site ekibini uyarmayı kabul edersiniz.