Romana

 

POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

Iţi mulţumim pentru vizita pe site-ul nostru. Această politică de confidenţialitate îţi arată modul în care folosim informaţiile tale personale colectate de către acest site. Te rugăm să citeşti această politică de confidenţialitate înainte de a utiliza site-ul sau trimite informaţii personale. Prin folosirea site-ului, eşti de acord cu practicile descrise în această politică de confidenţialitate. Aceste practici pot fi schimbate, dar orice modificări vor fi postate şi se vor aplica numai pentru activităţile şi informaţiile de viitor, nu reatroactiv. Eşti încurajat să revizuezi politica de confidenţialitate de fiecare dată când vizitezi site-ul pentru a urmării schimbările de politică şi pentru a te asigura că ai înţeles modul în care vor fi utilizate orice informaţii personale care le furnizezi.

Notă: practicile de confidenţialitate stabilite în această politică de confidenţialitate sunt numai pentru acest site. Dacă legi alte site-uri, te rugăm să citeşti politicile de confidenţialitate postate la acele site-uri.

Coleţionarea de Informaţii

Noi colectăm informaţii personale de identificare, cum ar fi nume, adrese de e-mail, etc, atunci când în mod voluntar sunt transmise de vizitatori. Aceste informaţii sunt folosite numai pentru a îndeplini cererea ta specifică şi pentru a te înscrie pentru lista noastră de corespondenţă de serviciu, cu excepţia cazului în care tu ne dai permisiunea să le folosim în alte maniere.

Tehnologia Cookie / Urmărire

Acest site poate utiliza cookie-uri şi tehnologia de urmărire în funcţie de caracteristicile oferite. Tehnologia cookie-urilor şi de urmărire sunt utile pentru colectarea de informaţii, cum ar fi tipul de navigator şi sistemul de operare, urmărirea numărului de vizitatori pe site, şi înţelegerea modului în care vizitatorii folosesc site-ul. Cookie-urile pot ajuta, de asemenea pentru a personaliza site-ul pentru vizitatori. Informaţiile cu caracter personal nu pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor şi tehnologiilor de urmărire, cu toate acestea, dacă aţi furnizat anterior informatii de identificare personală, cookie-urile pot fi legate de astfel de informaţii. Cookie-urile agregate şi informaţiile de urmărire pot fi partajate cu părţi terţe.

Distrubuţia de Informaţii

Am putea face schimb de informaţii cu agenţiile guvernamentale sau cu alte companii pentru a ne ajuta în prevenirea fraudei sau pentru investigaţii. Am putea face asta când: (1) ni se permite de către lege; sau, (2) încercarea de a proteja împotriva sau a preveni frauda reală sau potenţială sau tranzacţiilor neautorizate; sau, (3) investigare a fraudelor, care a avut loc deja. Informaţiile nu sunt furnizate acestor companii în scopuri de marketing.

Angajamentul faţă de securitatea datelor

Informaţiile tale personale de identificare sunt păstrate în siguranţă. Numai angajaţii autorizati, agenţii şi contractorii (care au fost de acord să păstreze informaţiile sigure şi confidenţiale) au acces la aceste informaţii. Toate e-mailurile şi buletinele de ştiri de pe acest site îţi permit să renunţi la corespondenţa ulterioară.

Confidenţialitatea Informaţiilor de contact

Dacă ai orice întrebări, nelamuriri, sau comentarii despre politica noastră de confidenţialitate ne poţi contacta prin intermediul paginii de contact.

Ne rezervăm dreptul de a schimba această politică de confidenţialitate. Orice schimbări la aceasta politică de confidenţialitate vor fi postate.


 

English

 

PRIVACY POLICY

Thank you for visiting our website. This privacy policy tells you how we use personal information collected at this website. Please read this privacy policy before using the website or submitting any personal information. By using the website, you are accepting the practices described in this privacy policy. These practices may be changed, but any changes will be posted and will only apply to activities and information on a going forward, not retroactive basis. You are encouraged to review the privacy policy whenever you visit the site to keep track of the policy changes and make sure that you understand how any personal information you provide will be used.

Note: the privacy practices set forth in this privacy policy are for this website only. If you link to other websites, please review the privacy policies posted at those websites.

Collection of Information

We collect personally identifiable information, like names, email addresses, etc., when voluntarily submitted by our visitors. This information is only used to fulfill your specific request and to sign you up for our service mailing list, unless you give us permission to use it in other manners.

Cookie/Tracking Technology

This website may use cookie and tracking technology depending on the features offered. Cookie and tracking technology are useful for gathering information such as browser type and operating system, tracking the number of visitors to the website, and understanding how visitors use the website. Cookies can also help customize the website for visitors. Personal information cannot be collected via cookies and other tracking technology, however, if you previously provided personally identifiable information, cookies may be tied to such information. Aggregate cookie and tracking information may be shared with third parties.

Distribution of Information

We may share information with governmental agencies or other companies assisting us in fraud prevention or investigation. We may do so when: (1) permitted or required by law; or, (2) trying to protect against or prevent actual or potential fraud or unauthorized transactions; or, (3) investigating fraud which has already taken place. The information is not provided to these companies for marketing purposes.

Commitment to Data Security

Your personally identifiable information is kept secure. Only authorized employees, agents and contractors (who have agreed to keep information secure and confidential) have access to this information. All emails and newsletters from this website allow you to opt out of further mailings.

Privacy Contact Information

If you have any questions, concerns, or comments about our privacy policy you may contact us using means provided on this website.

We reserve the right to make changes to this policy. Any changes to this policy will be posted.

Our Website is collecting about the userWhat Data Is Collected On Our Social Network?

Basic Information: Username surname, E-Mail, Gender, Age, Country and City, Languages ​​Spoken. Optional Information: Marital Status, Education Level, Purpose of Being a Member, Smoking and Alcohol Habit, Height and Weight (about me section) (sharing this information is up to the person.)

Data Collection Purpose:

The data we collect on the social network is never shared with 3 parties or advertising organizations. Data is collected to provide a better communication environment. Our social network does not guarantee 100% accuracy of any data. The accuracy of the data is the responsibility of the users themselves. Our social network has the right to ban or delete the accounts of users who share against any general moral and legal rules.

Account cancellation: Some reasons that will cause us to cancel your account on our social network: Spam Sharing, Identity Theft, Promoting Fraud, Creating a Fake Campaign, Adding Inappropriate Photo or Video, sharing the information of 3 parties without permission.

How Can I Delete My Profile

Users on our Social Network have the "right to be forgotten". Steps to delete your account. From the top right corner Edit my profile > Delete my account (bottom left corner)

The issue will be among the members site is not ilkok.com my side solution.
There is a link with the site management of the members on the site.

If there is any problem with the site "contact" section, do not forget to reach us.

 


Türkçe

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu gizlilik politikası bu web sitesinde toplanan kişisel bilgileri nasıl kullandığını anlatmaktdır. Web sitesini kullanarak veya herhangi bir kişisel bilgi vermeden önce bu gizlilik politikasını okuyunuz. Web sitesini kullanarak, bu gizlilik politikasında açıklanan uygulamaları kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu uygulamalar değişebilir, ancak herhangi bir değişiklik size bildirilecektir ve sadece ileriye değil, geriye dönük olarak faaliyetleri ve bilgiler için geçerli olacaktır. Eğer politika değişiklikleri izlemek ve size sağlayan herhangi bir kişisel bilgi nasıl kullanılacağını anlamak emin olmak için siteyi ziyaret ettiklerinde gizlilik politikasını gözden teşvik edilmektedir.

Not: bu gizlilik politikasında belirtilen gizlilik uygulamaları bu web sitesi içindir. Diğer web sitelerine link varsa, bu web sitelerinde yayınlanan gizlilik politikalarını gözden geçiriniz.

Bilgilerin Toplanması

Biz şahsen gönüllü ziyaretçilerimiz tarafından sunulan isimler, e-posta adresleri, gibi tanımlanabilir bilgi toplamaktayız Bu bilgiler yalnızca belirli bir isteği yerine getirmek için ve bize diğer şekillerde kullanmak için izin vermediğiniz sürece, bizim hizmet posta listesine kaydolmak için kullanılır.

Çerez / İzleme Teknolojisi

Bu web sitesi sunulan özelliklere bağlı olarak çerez ve izleme teknolojisini kullanabilirsiniz. Çerez ve izleme teknolojisi, tarayıcı türü ve işletim sistemi olarak bilgi toplama web sitesine ziyaretçi sayısını takip ve ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamak için yararlıdır. Çerezler aynı zamanda ziyaretçiler için web sitesi özelleştirmesine yardımcı olabilir. Daha önce kişisel bilgiyi sağlaması durumunda kişisel bilgiler, ancak, çerezler ve diğer izleme teknolojisi ile tahsil edilemeyen, çerezler bu bilgilere bağlı olabilir.

Bilgilerin paylaşılması

Biz kamu kurumları tarafından soruşturmaya dahil olan ya da dolandırıcılık önlenmesi veya soruşturmada bizden talep edilen bilgiler doğrultusunda bilgileri paylaşabiliriz. Şu koşullarda bilgileri paylaşabilmekteyiz. (1) Yasalar tarafından istenilen bilgiler; (2) karşı koruma ya da gerçek ya da potansiyel dolandırıcılık veya yetki olmadığı halde işlemleri erişmeye çalışan; ya da, (3) zaten başlamış olan bir soruşturmadan soruşturma ile ilgili.

Veri Güvenliği Taahhüdü

Sizin kişisel bilgileriniz güvenli tutulur. (Güvenli ve gizli bilgileri tutmayı kabul etmiş olan) sadece yetkili çalışanlar bu bilgilere erişebilir.

Gizlilik Künye

Gizlilik politikamız hakkında herhangi bir soru, endişeniz, ya da yorumlarınız varsa bu web sitesinde sağlanan araçları kullanarak bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Biz bu gizlilik politikaya değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu gizlilik politikanın herhangi bir değişiklik ilan edilecektir.